Πρόκειται για κακώσεις υψηλής ενέργειας (πχ τροχαίο ατύχημα), που αναλόγως του βαθμού παρεκτόπισης του κατάγματος μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της οστικής αιμάτωσης, άσηπτη νέκρωση, μη πώρωση και αρθρίτιδα. Απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία για τη χειρουργική αντιμετώπισή τους.

Ασθενής 46 ετών υπέστη κάταγμα αστραγάλου και περιφερικής κνήμης μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η 3-Δ αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη για την αναγνώριση των λεπτομερειών του κατάγματος και τον προεγχειρητικό σχεδιασμό.

Η ανάταξη του κατάγματος απαιτεί δύο προσπελάσεις (έσω και έξω).

Διεγχειρητικές ακτινολογικές λήψεις.

Πολύ καλή μετεγχειρητική πορεία και πώρωση του κατάγματος σε μετεγχειρητικό έλεγχο με ακτινογραφίες,

Και αξονική τομογραφία