Τι είναι:
Πρόκειται για βαριά κάκωση στο «μέσο» πόδι. Συνήθως προκαλείται από τροχαίο ατύχημα ή πτώση από ύψος και προκαλεί συνδεσμικές βλάβες ή/και κατάγματα στο μέσο πόδι . Άλλοτε προκαλείται από μικρότερης βαρύτητας κάκωση που μοιάζει με διάστρεμμα και διαφεύγει της διάγνωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση το πόδι θα συνεχίσει να πονάει και θα δημιουργηθεί αρθρίτιδα.
Διάγνωση:
Απαιτούνται απλές ακτινογραφίες και συχνά αξονική τομογραφία.

Η απλή ακτινογραφία σε φόρτιση, συγκριτικά με το άλλο πόδι μία εβδομάδα μετά την κάκωση ανέδειξε «διάσταση» μεταξύ 1ου-2ου μεταταρσίου (βέλος) που δεν είχε γίνει αντιληπτή αρχικά.

Η αξονική τομογραφία δίνει πιο πολλές πληροφορίες για τη βαρύτητα της κάκωσης, αφού αναδεικνύει ενδαρθρικό κάταγμα στο 2ο μετατάρσιο. Σε μια τέτοια περίπτωση απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

Αντιμετώπιση:
Η αντιμετώπιση είναι κατά κανόνα χειρουργική και απαιτεί ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση. Σε ελαφράς μορφής κακώσεις που δεν προχωρούμε σε χειρουργείο, απαιτείται ακινητοποίηση σε γύψο ή «μπότα» για αρκετές εβδομάδες, και προσεκτική παρακολούθηση με ακτινογραφίες. Αν μετατοπιστούν τα οστά, θα απαιτηθεί χειρουργείο.

Κάκωση Lisfranc με υπεξάρθρημα των αρθρώσεων του ταρσού
Ανάταξη και οστεοσύνθεση

show more

Μετεγχειρητικά χρησιμοποιείται γύψος και ο ασθενής αποφεύγει τη φόρτιση του σκέλους για 6-10 εβδομάδες περίπου. Μερικές φορές χρειάζεται αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης.

Σε παραμελλημένες κακώσεις ή όταν υπάρχει σοβαρός ενδαρθρικός τραυματισμός/κάταγμα χρειάζεται αρθρόδεση των αρθρώσεων του ταρσού.

show less