Τι είναι:
Πρόκειται για βαριά κάκωση στο «μέσο» πόδι. Συνήθως προκαλείται από τροχαίο ατύχημα ή πτώση από ύψος και προκαλεί συνδεσμικές βλάβες ή/και κατάγματα στο μέσο πόδι . Άλλοτε προκαλείται από μικρότερης βαρύτητας κάκωση που μοιάζει με διάστρεμμα και διαφεύγει της διάγνωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση το πόδι θα συνεχίσει να πονάει και θα δημιουργηθεί αρθρίτιδα.
Διάγνωση:
Απαιτούνται απλές ακτινογραφίες και συχνά αξονική τομογραφία.

Η απλή ακτινογραφία σε φόρτιση, συγκριτικά με το άλλο πόδι μία εβδομάδα μετά την κάκωση ανέδειξε «διάσταση» μεταξύ 1ου-2ου μεταταρσίου (βέλος) που δεν είχε γίνει αντιληπτή αρχικά.

Η αξονική τομογραφία δίνει πιο πολλές πληροφορίες για τη βαρύτητα της κάκωσης, αφού αναδεικνύει ενδαρθρικό κάταγμα στο 2ο μετατάρσιο. Σε μια τέτοια περίπτωση απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

Αντιμετώπιση:
Η αντιμετώπιση είναι κατά κανόνα χειρουργική και απαιτεί ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση. Σε ελαφράς μορφής κακώσεις που δεν προχωρούμε σε χειρουργείο, απαιτείται ακινητοποίηση σε γύψο ή «μπότα» για αρκετές εβδομάδες, και προσεκτική παρακολούθηση με ακτινογραφίες. Αν μετατοπιστούν τα οστά, θα απαιτηθεί χειρουργείο.

Κάκωση Lisfranc με υπεξάρθρημα των αρθρώσεων του ταρσού
Ανάταξη και οστεοσύνθεση

1 1

Μετεγχειρητικά χρησιμοποιείται γύψος και ο ασθενής αποφεύγει τη φόρτιση του σκέλους για 6-10 εβδομάδες περίπου. Μερικές φορές χρειάζεται αφαίρεση των υλικών οστεοσύνθεσης.

Σε παραμελλημένες κακώσεις ή όταν υπάρχει σοβαρός ενδαρθρικός τραυματισμός/κάταγμα χρειάζεται αρθρόδεση των αρθρώσεων του ταρσού.

1 1